Algemene voorwaarden VOUNT

 

Artikel 1 Definities

1.1 Onder VOUNT wordt in deze algemene voorwaarden verstaan de eenmanszaak ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Utrecht met KVK-nummer 64151360.

1.2 Onder klant wordt verstaan iedere bezoeker van de webwinkel, natuurlijke persoon of rechtspersoon, die via www.vount.nl een bestelling plaatst.

 

Artikel 2 Toepasselijkheid

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen die via de webwinkel www.vount.nl worden gedaan.

2.2 Door het plaatsen van een bestelling via de webwinkel van VOUNT aanvaardt de klant de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden.

2.3 Van deze algemene voorwaarden kan alleen worden afgeweken als dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen, in welk geval de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden onverkort van kracht blijven.

2.4 Alle rechten en aanspraken zoals in deze algemene voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van VOUNT worden bedongen, worden ook bedongen ten behoeve van eventueel door VOUNT ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

2.5 VOUNT behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden tussentijds te wijzigen of aan te vullen.

 

Artikel 3 Overeenkomst

3.1 De overeenkomst tussen de klant en VOUNT wordt van kracht op het moment dat er op basis van een door een klant via de webwinkel of via een e-mail verstrekte opdracht een orderbevestiging is verzonden naar een door de klant opgegeven e-mailadres. De klant en VOUNT komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatie een overeenkomst tot stand is gekomen zodra deze orderbevestiging aan de klant is verzonden.

3.2 Alleen bestellingen met duidelijke naam-, adres- en telefoonnummervermelding worden in behandeling genomen.

3.3 Het is mogelijk om een artikel te reserveren. Gereserveerde items houdt VOUNT maximaal 5 dagen vast. Na deze 7 dagen worden gereserveerde items weer te koop aangeboden, mits anders schriftelijk overeengekomen.

 

Artikel 4 Persoonsgegevens

4.1 De gegevens die door de klant worden verstrekt, worden door VOUNT vertrouwelijk behandeld en worden alleen gebruikt voor de volgende doeleinden: 1. verwerken van de bestelling, betalingsverwerking en de bezorging op het juiste afleveradres, 2. bevorderen van de gebruiksvriendelijkheid van de webwinkel eventuele informatieverstrekking over nieuwe artikelen, 3. mogelijke aanbiedingen (indien de klant hiervoor kiest).

 

Artikel 5 Aanbod

5.1 Afbeeldingen en informatie met betrekking tot de door VOUNT aangeboden artikelen (hetzij op de site, mondeling, telefonisch of via e-mail) worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid weergegeven. VOUNT garandeert echter niet dat alle weergegeven afbeeldingen en informatie volledig in overeenstemming zijn met de aangeboden artikelen. Afwijkingen kunnen in beginsel geen aanleiding zijn tot schadevergoedingsplicht en/of ontbinding van de overeenkomst. Indien een artikel in overduidelijke mate afwijkt van de gegevens op de website, zal VOUNT passende maatregelen treffen om een klant tegemoet te komen.

5.2 Alle informatie op de website/weergegeven in de winkel van VOUNT is onder voorbehoud van typefouten. VOUNT kan niet aan haar aanbod worden gehouden indien de klant redelijkerwijs had kunnen begrijpen dat het om een vergissing of typefout ging.

5.3 Doordat een product niet automatisch verwijderd wordt van de site in geval van bestelling, kan het gebeuren dat twee klanten tegelijk een bepaald product via de webwinkel bestellen. In dat geval wordt het product verkocht aan de klant die het product het eerst besteld heeft. Hierbij is de tijd die de server aangeeft, bepalend. De andere klant krijgt het aankoopbedrag teruggestort.

5.4 VOUNT verkoopt haar lampen en eventuele elektronische apparaten veelal met de originele bedrading, die niet altijd meer aan de huidige regels/maatstaven voldoet. VOUNT raadt aan voor gebruik een elektricien te raadplegen. Lampen worden verkocht exclusief gloei-, spaar-, halogeen- of ledlampen; elektronische apparaten worden verkocht zonder batterijen.

5.5 VOUNT verkoopt veelal gebruikte artikelen. Eventuele gebruikssporen zijn daarbij niet uit te sluiten. Deze horen bij het product. Zonder opvragen van nadere informatie gaat u akkoord met de staat waarin het artikel zich bevindt.

5.7 VOUNT kan de inhoud van haar webwinkel van tijd tot tijd wijzigen.

 

Artikel 6 Prijzen

6.1 De door VOUNT vermelde prijzen voor de aangeboden artikelen zijn in Euro’s weergegeven, inclusief BTW en exclusief eventuele verzend-/bezorgkosten.

6.2 De door VOUNT aangeboden artikelen zijn marge-artikelen. Bij marge-artikelen wordt geen BTW vermeld op de factuur. De BTW is dus niet aftrekbaar c.q. kan door zakelijke klanten niet teruggevraagd worden bij de belastingdienst.

6.3 VOUNT kan de prijzen van haar artikelen tussentijds aanpassen. De prijswijzigingen gelden vanaf het moment van publicatie op de website en gelden niet voor bestellingen die op dat moment al zijn geplaatst.

 

Artikel 7 Betaling

7.1 De klant ontvangt per e-mail een bevestiging van zijn/haar bestelling van VOUNT. In de bevestiging staat de bestelinformatie en het totale bedrag van de bestelling (artikelprijzen en eventuele standaardverzendkosten).

7.2 Betalingen kunnen op de volgende manieren plaatsvinden:1. directe betaling via IDEAL 2. betaling vooraf via overschrijving van het verschuldigde bedrag op rekeningnummer NL23 INGB 0006 9447 09 van VOUNT te De Meern onder vermelding van de artikelomschrijving 3. pinbetaling bij het ophalen van de bestelling (wordt vooraf met de klant overeengekomen). In het geval van betaling vooraf moet het verschuldigde bedrag binnen een termijn van maximaal 5 dagen op de bankrekening van VOUNT zijn bijgeschreven. Bij overschrijding van deze termijn wordt de overeenkomst automatisch ontbonden door VOUNT.

7.3 Zodra een artikel besteld is, wordt dit als « Gereserveerd » vermeld op de site. Indien 5 dagen na bestelling de betaling niet binnen is, wordt het artikel weer in de verkoop gedaan.

7.4 Zodra de volledige betaling is ontvangen, wordt de bestelling verstuurd of bezorgd volgens afspraak.

 

Artikel 8 Verzenden/bezorgen

8.1 Indien niet anders aangegeven verzendt VOUNT bestellingen via PostNL tegen standaardtarief (binnen Nederland). De tarieven worden op de site getoond. Grote of breekbare artikelen of omvangrijke bestellingen kunnen, zoals overigens alle artikelen, op afspraak, door klant worden opgehaald bij het magazijn van VOUNT of door een andere bezorgdienst bij klant worden afgeleverd. Dit gebeurt in overleg met klant. Ook voor eventuele verzending naar het buitenland wordt individueel bepaald van welke bezorgdienst gebruik wordt gemaakt, afhankelijk van de omvang en gewicht van het pakket en de verzendwijze. De kosten van verzending, anders dan standaard per PostNL, worden vooraf per e-mail met de klant afgestemd en vooraf door klant betaald.

8.2 Eventueel kunnen artikelen ook door VOUNT bezorgd worden. De bezorgkosten binnen Nederland bedragen 40 eurocent per gereden kilometer, met een minimum van € 15,–. De kilometers worden berekend voor de heen- en terugrit. Bezorging door VOUNT wordt per e-mail met de klant afgestemd. De bezorgkosten worden vooraf door klant betaald. In geval van bezorging door VOUNT worden artikelen op begane grond afgeleverd.

8.3 Indien de bestelling naar het buitenland verzonden dient te worden, is de klant aansprakelijk voor eventueel verschuldigde belasting en/of invoerrechten die dit met zich meebrengt.

 

Artikel 9 Levering

9.1 Levering vindt plaats op het door de klant tijdens de totstandkoming van de overeenkomst opgegeven adres, niet zijnde een postbusadres.

9.2 VOUNT streeft ernaar bestellingen uiterlijk binnen 7 werkdagen na volledige betaling voor verzending aan te bieden.

9.3 De door VOUNT opgegeven levertijd is slechts indicatief en geldt nooit als fatale termijn. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft de klant geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van de klant redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat deze de overeenkomst in stand laat.

9.4 Bestellingen worden als standaardpakket verzonden of bezorgd, zonder verzekering of een andere vorm van extra zekerheid. Uitgezonderd hiervan zijn de artikelen waarvan op de site van VOUNT wordt aangegeven dat deze opgehaald dienen te worden dan wel tegen vergoeding door VOUNT kunnen worden bezorgd. Indien de klant de bestelling aangetekend en of verzekerd tegen verlies en of beschadiging wil laten verzenden kan de klant dit aan VOUNT laten weten. Voor het aangetekend en of verzekerd verzenden zal VOUNT de verzendkosten conform de tarieven van de verzender aanpassen.

9.5 VOUNT kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventueel verlies, vertraging en/of beschadiging van artikelen tijdens verzending.

9.6 VOUNT is gerechtigd om een bestelling in gedeelten te leveren. De extra kosten van nalevering worden door VOUNT betaald.

9.7 Indien bij aanbieding van de bestelling de klant in gebreke blijft de artikelen in ontvangst te nemen, zijn de hieruit voortvloeiende kosten voor zijn of haar rekening. Eventuele retourzendingen aan VOUNT zijn voor risico en rekening van de klant.

9.8 Indien overeengekomen wordt dat een klant een artikel na betaling bij VOUNT komt ophalen, dan dient dit ophalen binnen 14 dagen te gebeuren. Na verstrijking van deze termijn kunnen opslagkosten in rekening worden gebracht.

 

Artikel 10 Eigendomsvoorbehoud

10.1 De artikelen blijven eigendom van VOUNT tot de klant aan de betalingsvoorwaarden heeft voldaan.

 

Artikel 11 Retourneren

11.1 De klant kan, gerekend vanaf de eerste dag na de aankoop/bezorging, binnen 14 werkdagen de bestelling (op afspraak) terugbrengen/terugsturen.

11.2 Retourzendingen worden uitsluitend geaccepteerd nadat VOUNT binnen 14 werkdagen na ontvangst van de bestelling door klant per e-mail hiervan op de hoogte is gesteld met een verzoek tot retournering. Bij het verzoek tot retournering dient melding gemaakt te worden van de naam van de klant en de artikelgegevens. Niet aangemelde retourneringen worden niet in behandeling genomen.

11.3 Niet of onvoldoende gefrankeerde retourzendingen worden niet geaccepteerd en komen niet in aanmerking voor restitutie.

11.4 De kosten en het risico van de retourzending zijn voor rekening van de klant.

11.5 In geval van retournering van een artikel, wordt het aankoopbedrag zo snel mogelijk, in ieder geval niet later dan veertien dagen na ontvangst van de retourzending, teruggestort op de rekening van de klant indien het artikel in goede orde, onbeschadigd en in oorspronkelijke staat retour is ontvangen door VOUNT. Indien een artikel wordt geretourneerd dat naar het oordeel van VOUNT schade heeft opgelopen die te wijten is aan een handeling, gebruik of nalatigheid van de klant of anderszins voor risico van de klant komt, zal VOUNT de klant hiervan in kennis stellen. VOUNT heeft het recht om retourneringen te weigeren of om slechts een gedeelte van het bedrag te vergoeden indien het vermoeden bestaat dat het artikel door de klant of derden is gebruikt of beschadigd.

11.6 De kosten die verband houden met de keuze van de klant voor een duurdere verzendmethode dan de standaardverzendmethode, zoals aangegeven op de site, of bezorging door VOUNT komen niet voor vergoeding in aanmerking.

 

Artikel 12 Intellectueel eigendom

12.1 De klant erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van de door VOUNT weergegeven informatie, afbeeldingen, foto’s, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de aangeboden artikelen of met betrekking tot de webwinkel berusten bij VOUNT of andere rechthebbenden. Door VOUNT weergegeven informatie in de meest brede zin van het woord mag niet worden gebruikt zonder toestemming van VOUNT.

 

Artikel 13 Overmacht

13.1 Indien VOUNT door overmacht niet aan haar verplichtingen kan voldoen, worden haar verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmacht. Na twee maanden hebben beide partijen het recht de overeenkomst door middel van een schriftelijke verklaring geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder recht op enige (schade)vergoeding.

13.2 Onder overmacht vallen alle tekortkomingen welke VOUNT niet aan te rekenen zijn.

 

Artikel 14 Aansprakelijkheid

14.1 VOUNT is niet verantwoordelijk voor gevolgschade door verkeerd gebruik of voor een door VOUNT niet te voorzien gebrek van een door haar aangeboden artikel.

14.2 Lampen en elektronische apparaten worden door VOUNT getest en alleen verkocht als deze werkend zijn. Echter kan VOUNT gezien de leeftijd van haar artikelen geen technische garantie geven. (Zie ook artikel 5.4).

 

Artikel 15 Toepasselijk recht en bevoegd rechter

15.1 Op alle rechten, verplichtingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

15.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.